Paghahalubilo pagkatapos ng samba
Sino Kami?

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Kami ay mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, o mga Banal sa mga Huling Araw sa maikling salita. Kami ay mga kapitbahay, kaibigan, at kapamilya mo—isang komunidad ng mga nananalig na nagsisikap na maging mas mabuti bawat araw sa tulong ni Jesucristo. At sa 16 na milyon sa amin sa 30,000 kongregasyon sa 160 bansa, may puwang para sa sinumang nais magmahal, matuto, at maglingkod na kasama namin.

Isang babaeng bumabati sa isang mag-asawa sa labas ng isang gusali ng simbahan

Halina’t sumama sa amin. Humanap ng isang simbahang malapit sa iyo.

Ang hangaring maglingkod sa iba ay isa lamang sa mga pagkakatulad ng mga Banal sa mga Huling Araw sa iba pang mga Kristiyano. Naniniwala rin kami na ang pagdarasal sa Diyos ay maaaring magpahilom sa mga buhay at matutulungan tayong makahanap ng mga sagot, at mahal at itinatangi namin ang salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, naniniwala kami na maaari tayong mamuhay nang mas maligaya at mas matagumpay sa buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ni Jesucristo.

Hawak ng isang lalaki ang bukas na pinto para sa isang pamilya habang papasok sila ng simbahan
Hawak ng isang lalaki ang bukas na pinto para sa isang pamilya habang papasok sila ng simbahan

Welcome

May dahilan kaya nakasulat sa aming mga gusali ang “Welcome”

Kaya ng Diyos na gawin kang mas mabuting tao—at kaya mong gawin kaming mas mabuting simbahan. Sumali sa amin sa pagsamba kay Jesus at subukang ipamuhay ang kanyang mga turo.

1:05

Labas ng isang simbahan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
Labas ng isang simbahan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ito ang simbahan

Nagsisimula ang samba sa araw ng Linggo, pero doon ba natatapos iyon?

Isipin kung ang simbahan ay hindi limitado sa mga nangyayari sa loob ng isang gusali at binibigyang-inspirasyon tayo araw-araw.

1:04

Ipinaliwanag ng isang babae ang 60 paniniwala ng Simbahan sa loob ng 60 segundo
Ipinaliwanag ng isang babae ang 60 paniniwala ng Simbahan sa loob ng 60 segundo

60 Paniniwala sa Loob ng 60 Segundo

Ano ang pinaniniwalaan ng mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw?

Malamang ay mas marami tayong pagkakatulad kaysa inaakala mo. Maghanda ka, dahil maririnig mo nang napakabilis ang marami sa kanilang mga paniniwala.

Binati ng nabuhay na mag-uling si Jesucristo si Maria Magdalena sa libingang walang laman sa halamanan
Binati ng nabuhay na mag-uling si Jesucristo si Maria Magdalena sa libingang walang laman sa halamanan

Dahil sa Kanya

Siyasatin kung ano ang posible dahil kay Jesucristo

Si Jesucristo ang ating Tagapagligtas. Dahil sa Kanya, maaari tayong magpakabuti at muli nating makakapiling ang Diyos. Ipinagdiriwang namin ang Kanyang buhay at Pagkabuhay na Mag-uli at inaanyahan ang lahat na ibahagi ang Kanyang kuwentong puno ng mga himala.

Tinuruan ni Jesucristo ang Kanyang mga disipulo sa lungsod ng Jerusalem
Tinuruan ni Jesucristo ang Kanyang mga disipulo sa lungsod ng Jerusalem

Ano ang Aklat ni Mormon?

Ano ang Aklat ni Mormon?

Ang Aklat ni Mormon ay isang aklat ng banal na kasulatan na nagtuturo tungkol kay Jesucristo at nagkukuwento tungkol sa Kanyang pagbisita sa sinaunang mga lupain ng Amerika.

Niregaluhan ng isang kaibigan ang kanyang kaibigan ng isang kopya ng Banal na Biblia
Niregaluhan ng isang kaibigan ang kanyang kaibigan ng isang kopya ng Banal na Biblia

Ano ang Banal na Biblia?

Ano ang Banal na Biblia?

Ang Banal na Biblia ay isang sagradong aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Ipinopropesiya nito ang pagparito ni Jesucristo at inilalarawan ang Kanyang buhay, misyon, at sagradong papel bilang Anak ng Diyos at Tagapagligtas ng sanlibutan.

Nakangiting inaanyayahan ni Jesucristo ang lahat na lumapit sa Kanya
Nakangiting inaanyayahan ni Jesucristo ang lahat na lumapit sa Kanya

Lumapit kay Cristo

Isang paanyaya na lumapit kay Cristo

Dahil sa Kanya, maaari kang magpakabuti at muli mong makakapiling ang Diyos.

1:29

words and things

Sa madaling salita, ganito kami. Kung gusto mong malaman ang iba pa, siyasatin ang aming mga paniniwala rito o sa mga video sa itaas. At kung kulang pa ang mga iyan, mayroon kaming libu-libong missionary sa buong mundo na masisiyahang sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa mga turo ni Jesucristo at kung paano kami binibigyang-inspirasyon ng mga ito araw-araw.