Ang Aming Pinaniniwalaan

Bilang mga Kristiyano, naniniwala kami sa pagkatuto ng lahat ng kaya naming matutuhan tungkol kay Jesus. Ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ay nagmumula sa pagsunod sa Tagapagligtas. Madarama mo ang Kanyang pagmamahal para sa iyo habang sinisikap mong maunawaan ang Kanyang buhay at turo.

Batang babaeng nagbabasa ng Aklat ni Mormon
Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon
Mag-order Ngayon

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o sa mas magalang na paraan, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Magklik dito para makita ang buong listahan.