Nadarama Mo bang Malayo Ka sa Iba? Lumapit sa Diyos ngayong Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay.
Anyayahan ang Diyos sa inyong tahanan sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pakikipag-usap sa mga missionary gamit ang voice o video call.
Makipag-usap sa mga Missionary

#PakingganSiya ngayong Semana Santa

Sa panahon ng Semana Santa, ginamit ni Jesucristo ang Kanyang mga salita at kilos para baguhin ang mundo magpakailanman. Sa pagninilay sa Kanyang buhay at mga turo, maaari nating gamitin ang walong araw ng Semana Santa para makadama ng dagdag na kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. Mag-swipe sa mga card sa ibaba para malaman ang tungkol sa bawat araw ng Semana Santa na sinusundan ng mga nagbibigay-inspirasyong paanyaya sa araw-araw na #PakingganSiya.

Unang Araw: Linggo ng Palaspas

Noong Linggo ng Palaspas, matagumpay na pumasok si Jesucristo sa Jerusalem habang ang Kanyang mga tagasunod ay naglalatag ng mga balabal at palaspas sa Kanyang daraanan. Tinanggap nila Siya nang may galak at papuri. Alam nilang espesyal ang taong ito, bagaman kakaunti lamang, kung mayroon man, ang nakauunawa sa kabuuan ng misyon ni Jesus at na malapit na Niya itong isakatuparan.

Unang Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Pag-anyaya sa Kanya

Ang isang bagay na magagawa natin para maanyayahan ang impluwensya ni Jesucristo sa ating buhay ay ang pagpapaalam sa mga taong nakapaligid sa iyo na mahal mo sila, tulad ng pagmamahal Niya. Maglaan ng oras ngayong araw na magpadala ng mensahe sa isang tao na nagpapahayag ng pagmamahal mo sa kanya.

Ikalawang Araw: Ang Templo

Pagkatapos pumasok sa Jerusalem, ang isa sa mga unang pinuntahan ni Jesus ay ang templo. Doon, sa bahay ng Kanyang Ama, nakita ni Jesus ang maraming mangangalakal na nagnenegosyo. Ang makita na ang isang lugar ng pagsamba ay ginawang lugar ng komersyo ay isang bagay na hindi matiis ni Jesus. Nagsasalita nang may awtoridad, inutusan Niya silang umalis.

Ikalawang Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Pagtanggal sa mga Panggagambala

Maglaan ng oras ngayong araw kung kailan hindi mo gagamitin ang iyong mga device at gumawa ng isang bagay na nakabubuti sa kaluluwa, ito man ay paggugol ng oras kasama ng iyong pamilya, pagninilay tungkol sa buhay, o kung anumang bagay na maglalapit sa iyo sa Diyos.

Ikatlong Araw: Nagturo si Cristo

Sa Jerusalem, si Jesucristo ay napalibutan ng mga tagasunod at mga kritiko. Bilang dakilang guro, hindi Niya sinayang ang pagkakataong ito. Dito, sa huling linggo ng Kanyang buhay, ibinahagi Niya sa mga taong nagtipon ang ilan sa Kanyang pinakamahahalagang turo. Tinulungan Niya sila (at tayo) na malaman na ang pinakadakilang paraan na mapaglilingkuran natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa.

Ikatlong Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Paglilingkod

Maglaan ng oras ngayong araw na paglingkuran ang isang tao. Maaari itong malaki o maliit na gawain, para sa isang tao sa inyong tahanan o online. Gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya para makagawa ng kaibhan sa buhay ng isang tao.

Ikaapat na Araw: Natupad ang Banal na Kasulatan

Habang patuloy si Jesucristo sa pagtuturo sa kanyang mga tagasunod, isang bagay ang naging malinaw—si Jesus ay may malalim na kaalaman at pagmamahal sa mga banal na kasulatan. Sa buong linggo, madalas na binanggit ni Jesus ang mga banal na kasulatang isinasakatuparan Niya.

Ikaapat na Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng mga Banal na Kasulatan

Magbahagi ng isang talata na tumutulong sa iyo na madama na mas malapit ka kay Jesucristo.

Ikalimang Araw: Ang Huling Hapunan

Noong Huwebes ng gabi, tinipon ni Jesucristo ang Kanyang mga Apostol para magsalu-salo at para ipahayag ang Kanyang pagmamahal sa kanila. Ang Huling Hapunan ay tahimik at kalugud-lugod na sandali na naganap bago pumasok si Jesucristo sa Halamanan ng Getsemani kalaunan noong gabing iyon. Hindi naunawaan ng Kanyang mga Apostol ang pagdurusang dadanasin Niya, ngunit alam nila na isang sagradong pangyayari ang nagaganap nang anyayahan sila ng kanilang matalik na kaibigan at Guro na alalahanin Siya.

Ikalimang Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Pag-alaala sa Kanya

Ngayong araw, tukuyin ang mga pagpapalang natanggap mo sa buhay mo dahil sa sakripisyo ni Jesucristo. Habang inaalala mo ang mga pagpapalang ito, maglaan ng oras na ibahagi ang iyong mga dahilan.

Ikaanim na Araw: Biyernes Santo

Nang madaling-araw na, si Jesus ay ipinagkanulo sa mga kamay ng mga lokal na awtoridad. Pagkatapos ng sunud-sunod na hindi patas na paglilitis, Siya ay nahatulang mamatay sa pagpapako sa krus. Habang nakapako sa krus, Siya ay napalibutan ng mga taong malupit na kumutya sa Kanya. Ngunit sa halip na hatulan sila, nagsumamo si Jesucristo sa Kanyang Ama na “patawarin ... sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”

Ikaanim na Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Pagpapatawad

Anyayahan ang kapayapaan sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-iisip sa isang taong maaari mong patawarin.

Ikapitong Araw: Ang Libingan

Mahirap isipin ang dalamhating nadama ng mga tagasunod ni Jesucristo noong araw pagkatapos ng Kanyang kamatayan. Noong gabi bago ito, ang Kanyang katawan ay maingat na inihanda at inilagay sa libingan. Nang panahong iyon, inisip nila kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang buhay nang wala Siya.

Ikapitong Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Panalangin

Maglaan ng oras ngayong araw para ibahagi sa Diyos sa pamamagitan ng panalagin ang mga nilalalaman ng iyong puso habang naghahanda kang ipagdiwang ang kagalakang hatid ng Linggo ng Pagkabuhay.

Ikawalong Araw: Linggo ng Pagkabuhay

Maagang-maaga pa, si Maria Magdalena, na kaibigan at tagasunod ni Jesus, ay dumating sa libingan para pangalagaan ang katawan ni Jesucristo. Laking gulat niya nang makita niyang walang laman ang libingan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang lalaki ang tumawag sa kanya, na inakala niyang hardinero. Ngunit binanggit Niya ang kanyang pangalan, “Maria.” At nakita niya. Siya si Jesus. Ang Cristo ay buhay.

Ikawalong Araw: #PakingganSiya sa pamamagitan ng Pagsamba

Ngayong araw, punuin ng kagalakan ang inyong tahanan habang pinagninilayan mo ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo. Hinihikayat kang magdiwang sa pamamagitan ng nagbibigay-inspirasyong musika at mga video.

Kailangan mong Makipag-ugnayan? Dinidinig ng Diyos ang Iyong mga Panalangin.

Kapag nadarama mong nag-iisa ka, matutulungan ka ng panalangin na madama ang pagmamahal ng Diyos. Hilingin na samahan ka ng mga missionary na manalangin online.

Ibahagi ang iyong mga karanasan ngayong Semana Santa gamit ang #PakingganSiya