Tinuruan ng mga missionary ang isang pamilya sa kanilang tahanan

Mas Mapalapit sa Diyos. Makipagkita sa mga Missionary.

Palalimin ang iyong ugnayan sa Diyos at alamin ang Kanyang plano para sa iyo sa pakikipag-usap mo sa mga missionary mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kami ay kasama mong magdarasal, magbabasa, at tatalakayin natin ang mga turo ni Jesucristo.

Mag-sign up para sa mga in-person na lesson

Pangalan
Mag-enter lamang ng value
Apelyido
Mag-enter lamang ng value
Email
Mag-enter lamang ng numero

Tingnan Kung Paano Tinulungan ng mga Missionary ang Iba na Madama ang Pagmamahal ng Diyos

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Alejandra
Basahin
“Ang dami kong mga tanong. Sino ang aking Tagapagligtas? Kilala ba ako ng Ama sa Langit? Ano ang Kanyang plano para sa akin? Palagi silang handang sumagot sa mga tanong ko, at palagi silang may resources na susuporta sa itinuturo nila.”
Bumalik
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Paris
Basahin
“Sa huli ay sinabi sa akin ng mga missionary, ‘Kung gusto mong malaman kung totoo ito[,] … huwag kang maniwala sa sinasabi namin. Dumiretso ka sa pinagmumulan ng lahat ng katotohanan.’ Kaya iyon nga ang ginawa ko. Nang magtanong ako sa Diyos kung totoo nga ba ang sinasabi nila sa akin, nakadama ako ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan.”
Bumalik
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Jennifer
Basahin
“Talagang gusto lang nilang maging katulad ng kanilang Tagapagligtas na si Jesucristo. Iyon lang. Wala silang ibang iniisip kundi mabubuting intensiyon at pagmamahal.”
Bumalik
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Natalie
Basahin
“Noong una naming nakilala ang mga missionary, naghatid sila ng kaligayahan. Nababanaag sa kanila ang kagalakan at pagmamahal.”
Bumalik

Ano ang Aasahan sa Inyong Pag-uusap

Nasasabik kami na makilala ka at matulungan ka na madama ang kapayapaan at katiyakan sa buhay na nagmumula sa pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ganito ang maaaring mangyari sa pagbisita sa iyo:

Mga missionary na kinikilala ang mga taong binibisita nila
Makikilala natin ang isa’t isa.
Mga missionary na nananalangin kasama ang isang babae bago mag-aral nang sama-sama
Sama-sama tayong magdarasal.
Mga missionary na nagbabasa sa isang babae mula sa Aklat ni Mormon
Matututuhan natin ang tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo.
Dalawang babaeng nagbabatian sa simbahan
Aanyayahan ka naming sumama sa amin na magsimba.

Gusto Mo Bang May Matutuhan Pa?