Makipagkita sa mga missionary online o nang personal

Mapanatag sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga missionary. Maaari tayong magbasa ng mga banal na kasulatan at matutulungan ka naming makadama ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin.

Pangalan
Mag-enter lamang ng value
Apelyido
Mag-enter lamang ng value
Email
Mag-enter lamang ng numero
Mangyaring pumili ng isang opsiyon.

Paano ako matutulungan ng mga missionary?

Bagama’t maaaring maging napakapersonal ng ating ugnayan sa Diyos, kung minsan ay kailangan din natin ng tulong para maunawaan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Nasaan ka man ngayon sa iyong espirituwal na paglalakbay, ang mga missionary ay makapagtuturo ng mga alituntunin ng ebanghelyo at kaalaman na makatutulong sa iyo. Isipin na sila ay mga spiritual coach na:

  • Tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos
  • Magtuturo sa iyo kung paano magdasal at tumanggap ng sagot mula sa Kanya
  • Tutulong sa iyo na mahanap ang mga sagot sa iyong mga espirituwal na tanong
  • Magtuturo sa iyo tungkol sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo
  • Tutulong sa iyo na maunawaan ang mga banal na kasulatan
  • Susuporta sa iyo kapag mayroon kang mga personal na pinagdaraanan
  • Maghihikayat sa iyo na umunlad tungo sa pananampalataya, pagsisisi, at binyag
  • Magpapakilala sa iyo sa isang komunidad ng mga mananampalataya na katulad mo ng pinaniniwalaan na patuloy na makakapagbigay ng suporta sa iyong espirituwal na paglalakbay

Ano ang aasahan sa pagbisita ng mga missionary

Hihilingin ng mga missionary na simulan ang bawat pagbisita sa isang panalangin. Kung nais mo, maaari ka rin nilang hilingang magbigay ng panalangin. Kahit sino pa man ang magbigay ng panalangin, ang layunin nito ay para anyayahan ang Espiritu Santo na maging bahagi ng inyong pag-uusap.

Malamang na gugugol sila ng ilang minuto para mas makilala ka pa at ang iyong mga interes. Ang mga missionary ay mayroong isang programa na maituturo nila sa iyo, ngunit susubukan nilang iakma ang kanilang mensahe sa iyo at sa iyong sitwasyon sa buhay. Magbabasa sila mula sa Biblia at sa Aklat ni Mormon na kasama mo at aanyayahan ka nilang magdasal at itanong kung totoo ba ang mga itinuturo nila.

Kung nais mo, ang mga missionary ay magse-set up ng isa pang appointment para muling makabisita sa iyo. Sa follow-up na pagkikitang ito, magtuturo sila sa iyo ng tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ipinanumbalik na Simbahan, at sasagutin ang anumang tanong na mayroon ka. Ang kanilang programa ay kinabibilangan ng mga mensahe tungkol sa plano ng Diyos para sa ating kaligayahan, ang sakripisyo ni Jesus para sa atin, pananampalataya, binyag, ang Espiritu Santo, at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Patuloy ka nilang aanyayahang magdasal, magbasa ng Aklat ni Mormon, magsimba, at magpabinyag. At tandaan na ang bilis ng pagtuturo ng mga missionary ay nakadepende sa kagustuhan mo at igagalang nila ang iyong oras at kagustuhan kung muli kang makikipagkita sa kanila o hindi.