Humingi ng Aklat ni Mormon

Personal itong ihahatid sa iyo ng mga missionary at magbibigay sila ng karagdagang impormasyon tungkol dito. O maaari mo itong basahin o pakinggan online at makikipagkita kami sa iyo sa pamamagitan ng internet.

Pangalan
Mag-enter lamang ng value
Apelyido
Mag-enter lamang ng value
Email
Mag-enter lamang ng numero
Mangyaring pumili ng isang opsiyon.

Ang Aklat ni Mormon ay higit kang inilalapit kay Jesus

Tulad ng Biblia, ang Aklat ni Mormon ay isang sinaunang talaan na nagtuturo tungkol kay Jesus.

Sinasagot nito ang mahahalagang tanong nating lahat: May buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Ano ang layunin ng buhay? Paano ako makasusumpong ng kaligayahan at kapayapaan ngayon?

Ang Aklat ni Mormon sa loob ng 60 segundo. Handa ka na ba? Sige.

1:22

Nangangako ang Diyos na kung babasahin natin ang Aklat ni Mormon nang bukas ang puso’t isipan, matutulungan Niya tayong malaman na ito ay totoo.

Nalalaman ng mga tao sa buong mundo, at sa lahat ng katayuan sa buhay, na matutulungan tayo ng Aklat ni Mormon na maging mas mabubuting tao at mas mapalapit sa Diyos.