Isang babaeng nagbabasa ng Aklat ni Mormon

Mas Mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng Aklat ni Mormon

Ang Aklat ni Mormon ay karagdagang banal na kasulatan na maaari mong basahin kasama ng Biblia. Magbasa ng mga talata tungkol kay Jesucristo na hindi mo pa nakita noon. Palalimin ang iyong pang-unawa tungkol sa Kanya. Kontakin ang mga missionary upang mas malaman pa ang tungkol dito. Bibigyan ka namin ng personal na kopya o tutulungan ka naming i-download ito.

Alamin kung ano ang Aklat ni Mormon. Makipagkita sa mga missionary.

Pangalan
Mag-enter lamang ng value
Apelyido
Mag-enter lamang ng value
Email
Mag-enter lamang ng numero

Tingnan Kung Paano Napagpala ng Aklat ni Mormon ang mga Buhay ng Iba

570c14b04c10ef3b88e51d1e9382d93e0ec64d87
Lizzy
Basahin
“Binabasa ko lang ito bilang parang libangan. Ngunit bigla akong nagsimulang mapaisip, Paano kung totoo ito? Kaya noong sandaling iyon, nagpasiya ako na manalangin at itanong kung totoo ito. At nakadama ako ng matinding kapayapaan at kaginhawaan.”
Bumalik
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
Shaquille
Basahin
“Habang tumatanda ako, napansin ko na ang aking pagpapahalaga sa Aklat ni Mormon ay lumago. Ang mga alituntuning natutuhan ko ay umakay sa akin na makagawa ng mas mabubuting pasiya na hindi ko magagawa kung wala ang mga ito.”
Bumalik
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
Richard
Basahin
“Ang Aklat ni Mormon ay nagbigay sa akin ng lakas na higit pa sa taglay ko. Kailangan ko ang aklat na iyon sa mahihirap na sandali ng aking buhay.”
Bumalik
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
Amelia
Basahin
“Kapag may tanong ako, kapag talagang nahihirapan ako sa buhay, palagi akong may nababasa na tumutulong na pasiglahin ako o makabangon ako.”
Bumalik

Ano ang Aasahan sa Pagbisita sa Iyo

Kami ay nasasabik na makilala ka at matulungan ka na matuklasan kung paano mapalalakas ng Aklat ni Mormon ang iyong ugnayan sa Diyos. Ganito ang maaaring mangyari sa pagbisita sa iyo:

Mga missionary na kinikilala ang mga taong binibisita nila
Kikilalanin natin ang isa’t isa.
Mga missionary na nananalangin kasama ang isang babae bago mag-aral nang sama-sama
Mananalangin tayo nang sama-sama.
Mga missionary na nagbabasa sa isang babae mula sa aklat ni Mormon
Mag-aaral tayo tungkol sa Aklat ni Mormon at sa ebanghelyo ni Jesucristo.
Binabati ng dalawang babae ang isa’t isa sa simbahan
Aanyayahan ka naming pumunta sa simbahan kasama namin.

Mga Karaniwang Tanong