Welcome

Welcome sa isang buhay ng pananampalataya, kung saan ang mga katotohanan at alituntuning itinuro ni Jesus ay may tuwiran at positibong epekto sa paraan ng aming pamumuhay, pagpapalaki sa aming pamilya, pagtrato sa isa’t isa, at pagharap sa mga hirap at hamon. Halina’t makibahagi rito.

Welcome

1:06
May mga Tanong? Ang gagawin lang ninyo ay humiling.
Makipag-usap sa mga Missionary