Mapabilang sa isang Komunidad

Kami ay di-perpektong mga tao na nagsisikap na sundin ang perpektong halimbawa ni Jesucristo. Nagmamahalan kami, nagtutulungan kami, at sinisikap naming sundin ang mga turo ni Jesus sa abot ng aming makakaya. Halina at samahan kami at danasin ang pagiging bahagi at kaisa.

Pamilyang naglalakad sa harap ng templo
Halina at sumamba na kasama namin
Humanap ng Simbahang Malapit sa Inyo

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o sa mas magalang na paraan, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Magklik dito para makita ang buong listahan.