Dahil sa Kanya

Ginawang posible para sa atin ni Jesus na mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan at mamuhay muli kasama ang Diyos.

Nakaupo si Cristo sa tabi ng isang lalaki

Tingnan kung ano ang posible dahil sa Kanya

2:45

Ginawa Niya ang hindi magagawa ng sinumang tao. Nadaig Niya ang kamatayan.

Ipinanganak na nasa napakaabang kalagayan, si Jesus ay naging dakilang guro, tagapagpagaling, at ministro. Pero Siya ay higit pa kaysa sa mga iyon. Bilang Anak ng Diyos, tanging Siya lamang ang makakapagbayad-sala at makadaraig sa kamatayan. Namatay Siya, ngunit nagbangon Siya mula sa libingan sa ikatlong araw. Ang mabuting balita ng ebanghelyo ay na buhay Siya, at dahil nabubuhay Siya, lahat tayo ay mabubuhay muli!

Magagawa mong purihin si Jesucristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, pagmamahal sa Diyos, at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Inaanyayahan namin ang lahat na ipagdiwang ang Kanyang buhay at ibahagi ang Kanyang kahanga-hangang kuwento.

Pinagagaling ni Cristo ang lalaking may sakit
Mga Bible Video

Pinatawad at pinagaling ni Jesus ang isang lalaking lumpo.

Nakikipag-usap si Cristo sa isang babae
Mga Bible Video

May pananampalataya ang babae na gagaling siya sa pamamagitan ng paghawak sa damit ni Jesus.

Pinatawad ni Cristo ang babaeng nakaluhod
Mga Bible Video

Pinatawad ni Jesus ang babae na pinaratangan ng pangangalunya.

Pinagagaling ni Cristo ang babae
Mga Bible Video

Binuhay ni Jesus ang anak na babae ni Jairo.

words and things
Mga missionary na tinuturuan ang isang babae
Gusto naming makipag-usap sa iyo tungkol kay Jesus
Makipagkita sa mga Missionary