Ang mga resulta ay lilitaw dito

Ano ang ginagawa sa mga pulong sa simbahan?

Tuwing Linggo, nagtitipon kami upang kumanta ng mga himno, makinig ng mga mensahe, at turuan ang isa’t isa tungkol sa Tagapagligtas. Ang Simbahan ay nagpapalakas sa espiritu at ang pinakaangkop na paraan upang manatili si Jesus sa sentro ng ating buhay. Malugod na tinatanggap namin ang lahat ng mga bisita na dadalo sa aming Christian service at sasamba kasama namin.

Ang mga oras ng mga pulong sa Simbahan ay iba-iba ayon sa kongregasyon. Gayunman, maaasahan mong may isang pangunahing pulong para sa lahat na susundan ng mga klase ayon sa edad, grupo, o pangkalahatang interes.