Ano Ba Ang Simbahan?

Ang Simbahan ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng araw-araw na buhay; oras para magtuon sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa.

Kongregasyon ng mga miyembro ng Simbahan

Mga pulong sa araw ng Linggo

Tuwing Linggo, nagtitipon kami upang kumanta ng mga himno, makinig ng mga mensahe, at turuan ang isa’t isa tungkol sa Tagapagligtas. Ang Simbahan ay nagpapalakas sa espiritu at ang pinakaangkop na paraan upang manatili si Jesus sa sentro ng ating buhay. Malugod na tinatanggap namin ang lahat ng mga bisita na dadalo sa aming Christian service at sasamba kasama namin.

Ang mga oras ng mga pulong sa Simbahan ay iba-iba ayon sa kongregasyon. Gayunman, maaasahan mong may isang pangunahing pulong para sa lahat na susundan ng mga klase ayon sa edad, grupo, o pangkalahatang interes.

Kongregasyon ng mga miyembro ng Simbahan
Maglalaan kami ng upuan para sa iyo
Humanap ng Simbahang Malapit sa Inyo

Sacrament meeting

Ang pulong para sa lahat ay tinatawag na sacrament meeting. Ang pulong na ito ay binubuo ng mga awitin, panalangin, at sermon (o “mga mensahe”) na ibinibigay ng iba’t ibang miyembro ng kongregasyon bawat linggo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pulong na ito ay ang pagtanggap namin ng sakramento (o Komunyon).

Ang sakramento ay nagpapaalala sa amin kay Jesus

Bawat linggo, binabasbasan ang tinapay at tubig at ibinibigay ang mga ito sa kongregasyon. Habang kinakain at iniinom namin ang mga simbolong ito, nangangako kami na aalalahanin namin si Jesucristo at ang Kanyang sakripisyo at na susundin namin ang Kanyang mga kautusan. Napakagandang pagkakataon nito para madama ang pagmamahal ng Diyos para sa amin at para maanyayahan ang Espiritu Santo na gabayan at panatagin kami.

Musika at mga himno

Ang pag-awit tungkol sa Tagapagligtas at sa marami nating mga pagpapala ay makatutulong na mas mapalapit tayo sa Diyos. Ang isang karaniwang sacrament meeting ay kinabibilangan ng tatlo o apat na himno na inaawit ng buong kongregasyon. Maaaring mayroon din karagdagang musikal na pagtatanghal ng isang choir o maliit na grupo. Maaaring alam mo ang ilang awitin sa himnaryo, tulad ng “Sa Inyo, Aking Diyos, Lumalapit” o “Dakilang Diyos,” ngunit matututuhan mo rin ang ibang bagong magigiliw na awitin. At okey lamang kung ang pagkanta mo ay wala sa tono! Umawit ka lamang at samahan kami sa pagsamba.

Babae na pinamumunuan ang pag-awit ng kongregasyon

Pagbabahagi ng mga patotoo

Sa unang Linggo ng bawat buwan, walang karaniwang mga mensahe. Sa halip, ang sinumang miyembro ng Simbahan na nagnanais ay maaaring pumunta sa harapan at magbahagi ng kanyang patotoo tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para maibahagi ng mga miyembro sa isa’t isa ang kanilang saloobin at paniniwala. Habang pinakikinggan namin ang mga patotoo ng ibang tao, nadarama namin na napupuspos ang aming puso ng Espiritu ng Diyos at tumitibay ang aming paniniwala sa Diyos.

Iba pang mga pulong sa araw ng Linggo

Bago o pagkatapos ng sacrament meeting, may mga iba’t ibang klase para sa mga bata at matatanda ayon sa kanilang edad. Kung nais mong dumalo sa karagdagang mga pulong na ito, magtanong lamang sa mga tao sa simbahan at masaya ka nilang tutulungang mahanap ang tamang silid.

Pamilyang naglalakad sa harap ng templo
Dalhin ang pamilya mo sa simbahan
Humanap ng Simbahang Malapit sa Iyo

Mga karaniwang tanong