Mga Karaniwang Tanong

Sa ibaba ay mga tanong na karaniwang tinatanong sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kung may karagdagang tanong ka, masisiyahan kaming i-iskedyul na dalawin ka ng mga missionary.

Paniniwalang Kristiyano

Aklat ni Mormon

Batang babaeng nagbabasa ng Aklat ni Mormon
Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon
Mag-order Ngayon

Uri ng Pamumuhay

Mga pulong sa simbahan

Kongregasyon ng mga miyembro ng Simbahan
Halina at maging bahagi ng aming pamilya sa simbahan
Humanap ng Simbahang Malapit sa Inyo

Ang Buhay ni Jesucristo

Katangian ng Diyos

Panalangin

Mga Sister missionary
Masaya kaming magdasal na kasama ka
Makipagkita sa mga Missionary

Mga templo at kasal

Kabilang-buhay

Pagdaig sa mga hamon

Binyag

Si Jesucristo kasama ni Juan Bautista
Alamin kung paano ka mabibinyagan
Makipagkita sa mga Missionary

Gawaing misyonero