Lahat ng Tungkol sa mga Missionary

Ang mga missionary ay nagbabahagi ng isang mensahe ng kaligayahan tungkol sa plano ng Diyos at sa banal na misyon ni Jesucristo.

Mga missionary na naglalakad sa lansangan

Milyun-milyong tao na ang napagpala ng mga missionary

Nakita mo na sila sa mga lansangan. Kumatok na sila sa iyong pintuan. Sa katunayan, may mahigit 65,000 full-time missionary para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo sa anumang sandali.

Sino ang mga missionary?

Ang mga missionary ay mga young adult na nagboboluntaryo ng kanilang panahon mula 18 buwan hanggang dalawang taon para ituro ang salita ng Diyos at tulungan ang mga tao. Nagbibitiw sila sa trabaho, tumitigil sa pag-aaral, at iniiwan ang iba pang mga pagkakataon upang maituon nila ang kanilang buong pansin sa paglilingkod sa iba at paggawa ng itinuro ni Jesus sa Kanyang mga Apostol:

Isaisip palagi na ang mga young adult na ito ay mga karaniwang tao bago sila nagmisyon at babalik sa normal na buhay pagkatapos ng kanilang misyon. Tanungin sila tungkol sa kanilang mga libangan, interes, at pinagmulan, at magugulat kang malaman na marami kayong pagkakatulad sa kanila.

Mga Sister missionary
Masisiyahan kaming makausap ka
Makipagkita sa mga Missionary

Paano ako matutulungan ng mga missionary?

Bagama’t ang iyong relasyon sa Diyos ay maaaring napakapersonal, kung minsa’y kailangan nating lahat ng kaunting tulong na matukoy ang sinasabi sa atin ng Diyos. Saan ka man naroroon sa iyong espirituwal na paglalakbay, maaari kang turuan ng mga missionary ng mga alituntunin ng ebanghelyo at tulungan ka sa iyong landas. Isipin na sila ay mga espirituwal na coach na:

  • Tutulungan kang mas mapalapit sa Diyos
  • Ipapakita sa iyo kung paano magdasal at tumanggap ng mga sagot mula sa Kanya
  • Tutulungan kang mahanap ang mga sagot sa iyong mga espirituwal na tanong
  • Tuturuan ka tungkol sa Tagapagligtas na si Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo
  • Tutulungan kang maunawaan ang mga banal na kasulatan
  • Susuportahan ka sa pagdaan sa iyong mga personal na hamon
  • Hihikayatin ang iyong pag-unlad tungo sa pananampalataya, pagsisisi, at pagpapabinyag
  • Ipakikilala ka sa isang komunidad ng mga mananampalataya na kapareho mong mag-isip, na patuloy kang masusuportahan sa iyong espirituwal na paglalakbay

Ano ang aasahan sa pagbisita ng mga missionary

Hihilingin ng mga missionary na simulan ang pag-uusap sa panalangin. Kung nais mo, maaari ka pa nga nilang hilingang magdasal. Sa alinmang paraan, ang mithiin ay anyayahan ang Banal na Espiritu na maging bahagi ng pag-uusap.

Malamang na gumugol sila ng ilang minuto sa pagkilala sa iyo at pag-alam sa iyong mga interes. Ang mga missionary ay may isang buong programang maituturo nila sa iyo, pero susubukan nilang iangkop ang kanilang mensahe sa iyo at sa sitwayson mo sa buhay. Babasa sila mula sa Biblia at sa Aklat ni Mormon na kasama ka at aanyayahan kang magdasal at magtanong kung ang itinuturo nila ay totoo.

Mga sister missionary na nagtuturo

Kung gusto mo, magtatakda ng appointment ang mga missionary para sa isa pang pagbisita. Sa inyong follow-up meeting, ituturo nila sa iyo ang iba pa tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ipinanumbalik na Simbahan, at sasagutin ang anumang mga tanong mo. Kabilang sa kanilang programa ang mga mensahe tungkol sa plano ng Diyos para sa ating kaligayahan, ang sakripisyo ni Jesus para sa atin, pananampalataya, pagsisisi, binyag, ang Banal na Espiritu, at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Patuloy ka nilang aanyayahang magdasal, magbasa ng Aklat ni Mormon, magsimba, at magpabinyag pa nga. At tandaan na sasabayan ng mga missionary ang bilis mo at igagalang ang iyong oras at hangarin na muling makipag-usap sa kanila o hindi.

Mga missionary sa may pintuan
Magpahatid ng Aklat ni Mormon sa iyong pintuan
Umorder ng libreng kopya

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o kung tatawagin sa paraang mas magalang, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Mag-klik dito para makita ang buong listahan.