Mga Tao at Programa Namin

Ang Simbahan ay hindi lamang isang lugar para sambahin ang Diyos—isang lugar din ito para paglingkuran Siya.

Mga miyembro ng komunidad

Maging Bahagi ng Isang Komunidad ng Simbahan

1:55

Isang komunidad ng paglilingkod at pagmamahal

Ang isa sa pinakamaiinam na paraan para paglingkuran ang Diyos ay ang pag-alaga sa mga tao sa ating paligid. Iyon ay maaaring pagdadala ng mainit na pagkain sa isang taong nangangailangan o pagiging mabuting kaibigan lamang. Nagboboluntaryo rin ang mga miyembro ng Simbahan na punan ang mga partikular na tungkulin sa kanilang kongregasyon tulad ng pagtuturo sa Sunday School, pagtugtog sa piyano o organo, pag-oorganisa ng mga aktibidad, o paggawa ng gawaing misyonero.

Ang aming mga kongregasyon, na tinatawag na mga ward o branch, ay binubuo ng mga miyembro ng Simbahan mula sa kalapit na mga komunidad. Ang iyong ward ay maaaring ituring na mga kamag-anak mo. Maaari pa ngang narinig mo na ang mga miyembro ng aming Simbahan na tinatawag ang isa’t isa na “brother” o “sister.”

Kongregasyon ng mga miyembro ng Simbahan
Halina’t makibahagi sa aming pamilya sa simbahan
Humanap ng Simbahang Malapit sa Iyo

Ministering

Ang ministering ay isang programa para tiyakin na bawat miyembro ng Simbahan ay may isang kaibigan na masasandigan niya sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga adult at kabataan ay hinihilingang kaibiganin at pangalagaan ang partikular na mga pamilya at indibiduwal. Ang ministering ay tinutulungan tayong tularan ang halimbawa ni Jesus kung paano mahalin ang ating kapwa tulad ng sa ating sarili. Binibisita namin ang isa’t isa, ipinagdarasal ang isa’t isa, at inaalo ang isa’t isa.

Batang babae at lola na nakangiti

Family home evening

Dahil ang mga pamilya ay napakahalaga, nagrereserba ang mga Banal sa mga Huling Araw ng isang gabi sa buong linggo para magkasama-sama ang pamilya. Nagsasama-sama sila, nag-aaral ng ebanghelyo, nagkakainan, at nagsasaya.

Relief Society

Bagama’t maaaring hindi mo pa narinig ito kahit kailan, ang Relief Society ang pinakamalaking organisasyon ng kababaihan sa mundo. Ito ay isang kapatiran ng kababaihan na tapat sa pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapalakas ng pananampalataya, at pagpapatatag sa mga pamilya. Nagdaraos sila ng iba’t ibang aktibidad sa pagtitipon at paglilingkod sa buong taon. Halina’t sumama sa amin!

Elders Quorum

Ang Elders Quorum ay ang grupo ng kalalakihan. Bilang bahagi ng simbahan, nagtitipon sila para sa mga lesson na nagpapalakas ng pananampalataya. Ang isa sa kanilang malalaking responsibilidad ay ang paglilingkod; nag-aalaga sila ang mga balo, naglilinis ng bakuran, o naghahakot pa nga ng mga muwebles. Madalas silang magdaos ng mga aktibidad ng grupo, tulad ng mga barbeque o sporting events.

Young Men at Young Women

Ang mga kabataang lalaki at babaeng edad 12–18 ay may sarili nilang mga klase sa Sunday School kapag nagsisimba. Isang gabi sa isang linggo, nagtitipon sila para sa mga aktibidad tulad ng Boy Scouts, aktibidad na pang-isports, mga proyektong panserbisyo, at pag-aaral ng mga kasanayan sa buhay. Mayroon din silang mga sayawan ilang beses sa isang taon.

Mga kabataang lalaki at babae

Primary

Ang Primary ay para sa mga batang edad 3–11. Tuwing Linggo, ang mga batang Primary ay kumakanta ng mga awitin, lumalahok sa masasayang aktibidad sa pagkatuto, at tinuturuan tungkol kay Jesus at sa Kanyang mga turo.

Pamilyang naglalakad sa harap ng templo
Sumamba kasama namin
Humanap ng Simbahang Malapit sa Iyo

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o kung tatawagin sa paraang mas magalang, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Mag-klik dito para makita ang buong listahan.