Ano Nga Ba ang Itinuturo ng Banal na Biblia?

Itinuturo ng Banal na Biblia na sa kabuuan ng kasaysayan, hindi tumigil ang Diyos na mahalin ang Kanyang mga anak.

Larawan ni Cristo

Ano ang laman ng Biblia at bakit ito mahalaga

1:40

Ang Biblia ay salita ng Diyos

Ang Biblia ay koleksyon ng mga sagradong kasulatan na isinulat ng mga sinaunang propeta at mananalaysay. Sinulat ng mga may-akda na ito ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga tao sa loob ng 4,000 taon. Itong mga salitang binigyang-inspirasyon ay ang kilala natin ngayon bilang Banal na Biblia.

Ang pagsunod sa mga aral na matatagpuan sa Biblia ay makatutulong sa atin na makilala kung sino ang Diyos, matuto mula sa mga mabubuting tao na minahal Siya, at mas maunawaan kung paano Niya tayo gustong mamuhay.

Nagtuturo ang Biblia tungkol kay Jesus

Si Jesucristo ang Anak ng Diyos na pumarito sa mundo upang iligtas tayo mula sa kasalanan, kalungkutan, sakit, at iba pa. Nagturo ng magagandang aral si Jesus tungkol sa paglilingkod at pagmamahal at nagsagawa ng napakaraming mga himala noong nandito Siya sa mundo. Sa Biblia, mababasa natin ang mga kuwentong ito at malalaman natin kung paano mapagtatagumpayan ang mga napakahirap na bagay sa tulong ni Jesus.

Mga missionary na nagtuturo ng mag-asawa
Pag-aralan natin ang Biblia nang magkasama
Makipagkita sa mga Missionary

Ang mga aral sa Biblia ay napapanahon pa rin sa atin ngayon gaya noon. Pagpapalain tayo ng ating mapagmahal na Ama sa Langit habang binabasa natin ang Kanyang salita at sinisikap na mamuhay ayon dito. Mararamdaman mong mas napapalapit ka sa Diyos habang binabasa at inaaral mo ang Kanyang pagmamahal para sa iyo sa pamamagitan ng di-mabilang na mga aral sa Biblia na makakatulong sa atin na harapin ang mga hapon sa araw-araw.

Ang Sampung Utos

Sa Biblia, ibinigay ng Diyos ang sampung utos, o batas, upang isabuhay. Inaatasan tayo ng mga kautusang ito na mahalin ang Diyos at igalang ang ating kapwa. Hindi tayo dapat magsinungaling, magnakaw, pumatay, o mangalunya (tingnan sa Exodo 20). Inaasahan ng Diyos na susundin pa rin natin ngayon ang Sampung Utos.

Si Cristo at ang binatang mayaman na pinuno

Mas mataas na batas

Sa Bagong Tipan, madalas ipakita ni Jesucristo ang mas mainam na paraan upang sundin ang Diyos. Itinuro Niya na bukod sa pagsunod sa mga kautusan, kailangan din nating panatilihing busilak ang ating puso’t isipan. The pinakamahalaga sa pananampalataya kay Jesus ay ang pagsunod sa Kanyang dalawang dakilang kautusan—ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili.

Mga Bible Video

Pinatawad at pinagaling ni Jesus ang isang lalaking lumpo.

Mga Bible Video

May pananampalataya ang babae na gagaling siya sa pamamagitan ng paghawak sa damit ni Jesus.

Mga Bible Video

Pinatawad ni Jesus ang babae na pinaratangan ng pangangalunya.

Mga Bible Video

Binuhay ni Jesus ang anak na babae ni Jairo.

words and things

Pagmamahal

Higit sa lahat, ang Biblia ay nagtuturo ng pagmamahal. Habang binabasa natin ang mga kuwento sa Biblia tungkol sa pagmamahal, maaari tayong maging mas katulad ni Jesus. Makakaya nating mas magmalasakit, mas maglingkod, at mas magpatawad. Makakaya nating mahalin ang Diyos, ang ating kapwa, at maski ang ating mga kaaway.

Pinagagaling ni Cristo ang lalaking may sakit

Isa Pang Saksi ni Jesucristo

Naniniwala rin ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa isa pang banal na aklat mula sa Diyos—ang Aklat ni Mormon. Gaya ng Biblia, itinuturo nito ang tungkol kay Jesus at tinutulungan tayong sagutin ang ilan sa mga pinakamahirap na mga tanong sa buhay. Nang magkasama, ang Biblia at ang Aklat ni Mormon ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pang-unawa at pagmamahal para sa Tagapagligtas.

Mga kabataan na nag-aaral ng mga banal na kasulatan
Tingnan kung paanong nakakatulong ang Aklat ni Mormon sa pagpapatotoo kay Jesus
Humingi ng Libreng Kopya

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o sa mas magalang na paraan, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Mag-klik dito para makita ang buong listahan.