Ang Pamilya Mo Ay Maaaring Maging Walang-Hanggan

Ginawang posible para sa atin ni Jesucristo na makasamang muli ang ating mga pamilya at ninuno matapos ang buhay na ito.

Silweta ng pamilyang nakatayo

Bakit kailangan natin ng pamilya?

1:17

Mahalaga ang pamilya sa Diyos

Ang mga pamilya ay nasa sentrong bahagi ng plano ng Ama sa Langit para sa ating kaligayahan. Isinilang tayo sa isang pamilya. Hinahangad nating bumuo ng matatag na ugnayang pampamilya. Ang tahanan ay lugar kung saan madarama natin ang suporta, kaligtasan, at pagmamahal. Hindi gusto ng Diyos na magwakas ang relasyon ng pamilya pagkamatay natin. Dahil sa mga templo, maaari tayong magkasamang muli ng ating pamilya sa kabilang buhay.

Hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan?

Kapag kinasal ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, nauunawaan nilang ang kasal ay magtatagal nang pang-walang hanggan. Ang mga seremonya ng kasal sa templo ay naglalaman ng mga salitang “para sa habang panahon at sa walang-hanggan,” at hindi “hanggang sa paghiwalayin kayo ng kamatayan [until death do you part].” Ngunit hindi ang mga salita ang nagbibigay-bisa sa walang-hanggang kasal—kundi ang kapangyarihan ng Diyos.

Mga kabataang babae na naglalakad sa labas ng templo
Alamin kung paano mo makakasama ang pamilya mo nang walang hanggan
Makipagkita sa mga Missionary

Kapangyarihan ng Diyos na magbuklod

Sa Biblia, ibinigay ni Jesus sa Labindalawang Apostol ang kapangyarihang magbuklod, o mga “susi” ng pagbubuklod. Ang kapangyarihang iyon ay nangangahulugang ang kasal, at marami pang magagandang mga pagpapala, ay maaaring magtagal nang walang hanggan. Ang mga “susi” ang nagbibigay-daan upang ang mga kasal ay mabuklod o maitali nang walang hanggan. Walang makakabali ng pagbubuklod na iyon maliban sa kawalan ng katapatan sa mga pangakong ginawa natin sa ating asawa o sa Diyos.

Nang ipinanumbalik ng Diyos ang Kanyang Simbahan sa pamamagitan ni Joseph Smith, ipinanumbalik din Niya ang kapangyarihang magbuklod sa lupa. Kapag kinasal ang magkasintahan sa templo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang taong nagsasagawa ng seremonya ay binigyang pahintulot na gamitin ang kapangyarihang iyon.

Ang kapangyarihan ng pagbubuklod ay umaabot sa mga anak

Ang mga anak na isinilang sa mga mag-asawang ikinasal sa templo ay awtomatikong “nakabuklod” sa kanilang mga magulang. Ang mga pamilya na sasapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay maaari ding makapunta sa templo at mabuklod nang magkakasama.

Mga ninuno at family history

Ang biyaya ng walang hanggang pamilya ay hindi lang para sa atin ngayon. Paano naman ang lola ng lola ng lola mo na hindi nabuklod sa kanyang asawa at mga anak? Buti na lang, napakahalaga para sa Diyos ang mga walang hanggang pamilya kaya naglaan Siya ng paraan para matiyak na ang lahat ay makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay magpakailanman.

Mag-ina sa harapan ng computer

Sinasaliksik ng mga Banal sa mga Huling Araw ang kanilang mga ninuno at iniingatan ang mga rekord ng mga naibuklod na. Kapag nakahanap sila ng mga tao na hindi pa naibuklod, pumupunta sila sa templo at nagsasagawa ng seremonya sa ngalan ng kanilang ninuno. Maaaring piliin ng ninuno nila na tanggapin ang pagbubuklod o hindi. Ang kapangyarihan ng pagbubuklod ay tulad ng isang kadena na nagdurugtong sa salinlahi ng mga pamilya nang magkakasama. Katulad ng pagbibinyag, maaari ding magsagawa ng seremonya sa ngalan ng mga taong hindi nabinyagan noong sila ay nabubuhay pa.

Paano ko hahanapin ang aking family history?

Ang website ng Simbahan na FamilySearch.org ay kasalukuyang mayroong mahigit tatlong bilyong rekord at lumalaki araw-araw. Maaari mong bisitahin ang site upang simulan ang mas malalim na pagsasaliksik, o maaari ka ring lumahok sa personal na lebel sa pamamagitan ng pagkolekta at pagrekord ng mga personal na larawan at kwento ng pamilya.

Pamilyang naglalakad sa harap ng templo
Dalhin ang pamilya mo sa simbahan
Humanap ng Simbahang Malapit sa Inyo

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o sa mas magalang na paraan, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Magklik dito para makita ang buong listahan.