Mayroong Kabilang-Buhay

Maaari nating makapiling muli ang ating mga mahal sa buhay sa langit.

Pamilya sa sementeryo

Hindi sa kamatayan nagwawakas ang lahat

Marami sa atin ang nag-iisip kung ano ang mangyayari pagkamatay natin. Ang ilan ay naniniwala na mawawala na tayo, samantalang ang iba ay naniniwala sa isang langit at isang impiyerno. Sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan na nabuhay tayo bago pa tayo pumarito sa lupa at na dahil nadaig ni Jesus ang kamatayan, patuloy tayong mabubuhay pagkamatay natin.

Ang mabatid ang plano ng Diyos, at na ang kamatayan ay bahagi niyon, ay magpapadama sa atin ng kapanatagan at kapayapaan. Habang nagdadalamhati tayo para sa mga mahal sa buhay na nawala sa atin, may pag-asa—hindi sa kamatayan nagwawakas ang lahat.

Alamin ang tungkol sa Plano ng Diyos

Saan ako nanggaling?

Bago ka isinilang, nabuhay ka sa piling ng iyong Diyos Ama sa Langit. Nakilala ka Niya, minahal ka Niya, at tinuruan ka tungkol sa mga pagpapasiya na hahantong sa walang-hanggang kaligayahan. Ang panahong ito ay tinatawag na buhay bago tayo isinilang.

Inilahad ng Diyos ang Kanyang plano sa atin

Gusto ng Diyos na pumarito tayo sa lupa para magtamo ng pisikal na katawan. Dito, humaharap tayo sa mga hamon at sitwasyon na tumutulong sa atin na matuto at lumago upang higit tayong maging katulad Niya.

Si Jesus ay pinili bilang ating Tagapagligtas

Batid ng Diyos na gagawa tayo ng mga pagkakamali, kaya pinili Niya si Jesus para pumarito sa lupa at magdusa para sa ating mga kasalanan. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagtutulot sa atin na mapatawad at malinis mula sa ating mga kasalanan upang muli nating makapiling ang Diyos balang araw.

Ano ang aking layunin sa buhay?

Dito sa lupa, hindi natin naaalala na nabuhay tayo sa piling ng Diyos. Dahil dito, kailangang manampalataya tayo, at matutong pumili ng tama at mali. Hindi madali ang buhay, ngunit natututo tayong pahalagahan ang kaligayahan at kapayapaan dahil sa mahihirap na panahon.

Sakripisyo ni Jesus

Si Jesus ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi tayo inaalisan niyan ng responsibilidad—kailangan nating magpasiyang tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi kapag nagkakamali tayo, pagpapabinyag, at pagsunod sa Kanyang mga utos.

Saan tayo pupunta pagkamatay natin?

Pagkamatay natin, naghihiwalay ang ating espiritu at katawan. Ang ating espiritu ay napupunta sa daigdig ng mga espiritu. Iyon ay isang lugar ng kapahingahan at kaligayahan para sa mga nakagawa ng mabubuting pagpili at isang impiyerno para sa mga nakagawa ng masasamang pagpili.

Ang daigdig ng mga espiritu

Hindi ang daigdig ng mga espiritu ang huling hantungan o paghuhukom. Sa katunayan, dahil lubhang mapagmahal at patas ang Diyos, ang mga taong nasa impiyerno na hindi nakaalam tungkol kay Jesus ay tinuturuan ng Kanyang ebanghelyo at binibigyan ng pagkakataong tanggapin Siya.

Lahat tayo ay mabubuhay na muli

Dinaig ni Jesus ang kamatayan upang lahat tayo ay mabuhay na muli. Ito ang tinatawag na Pagkabuhay na Mag-uli. Kapag tayo ay nabuhay na mag-uli, ang ating espiritu at katawan ay muling magsasama. Ang ating katawan ay magiging perpekto at hindi na muling mamamatay.

Paghuhukom

Hahatulan tayo ni Jesus ayon sa ating mga gawa at hangarin ng ating puso. Magiging maawain Siya hangga’t maaari. Dahil iba-iba ang ating mga gawa at hangarin, may iba’t ibang kaharian o antas ng kaluwalhatian sa langit.

Ang kahariang selestiyal

Ang ating Ama sa Langit at si Jesus ay nasa kahariang selestiyal. Kung mamumuhay ka ayon sa mga turo ni Jesus at nalinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo, doon ka mapupunta. Mamumuhay ka sa piling ng Diyos at daranas ng walang-hanggang kagalakan.

Ang kahariang terestriyal

Ang mga taong ayaw tanggapin ang ebanghelyo ni Jesucristo pero namuhay nang marangal ay magkakaroon ng lugar sa kahariang terestriyal.

Ang kahariang telestiyal

Ang mga patuloy na nagkakasala at hindi nagsisisi ay magkakaroon ng lugar sa kahariang telestiyal.

Babaeng nakatingin sa kawalan at nag-iisip
Alamin ang iba pa kung ano ang mangyayari pagkamatay natin
Makipagkita sa mga Missionary

Ano ang mangyayari pagkamatay natin?

Kapag namatay tayo, maghihiwalay ang ating espiritu at katawan. Kahit mamamatay ang ating katawan, ang ating espiritu—na siyang diwa ng ating pagkatao—ay patuloy na mabubuhay. Ang ating espiritu ay mapupunta sa daigdig ng mga espiritu, na nahahati sa paraiso at bilangguan. Para sa mga espiritung namuhay nang mabuti, ang paraiso ay isang lugar ng kapahingahan. Ang mga miyembro ng pamilya na naunang pumanaw kaysa sa atin ay naroroon at naghihintay sa atin.

Habang nagpapahinga ang mga mabubuti, ang mga naging masama sa buhay ay mamamalagi sa bilangguan ng mga espiritu (na madalas tawaging “impiyerno”). Hindi ang bilangguan ng mga espiritu ang huling paghuhukom o walang-hanggang parusa. Dahil ang Diyos ay mapagmahal at patas, ang mga nasa bilangguan ay tuturuan ng ebanghelyo ni Jesucristo at bibigyan ng pagkakataong tanggapin ang Tagapagligtas, na “magpapalaya sa [kanila]” (tingnan sa Juan 8:32).

Ang daigdig ng mga espiritu ay isang panahon ng paghihintay hanggang sa matanggap natin ang kaloob na pagkabuhay na mag-uli, kapag ang ating espiritu ay sumanib na muli sa ating katawan. Ang ating nabuhay na mag-uling katawan sa hinaharap ay hindi mamamatay at magiging perpekto—malaya sa sakit, karamdaman, at mga depekto. Ang walang-hanggang pagmamahal ni Jesucristo ang dahilan kaya lahat ng tao ay mabubuhay na mag-uli.

Si Jesucristo sa huling paghuhukom

Ano ang mangyayari pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli?

Pagkatapos nating mabuhay na mag-uli, ang bawat isa sa atin ay isa-isang hahatulan ni Jesus, ang ating Tagapagligtas. Ang Huling Paghuhukom na ito ay ibabatay sa ating mga hangarin, kilos, at pagpapasiya.

Ang Diyos lamang at si Jesus ang may perpektong kaalaman ng nilalaman ng ating puso at sitwasyon natin sa buhay, kaya sila lamang ang maaaring humatol sa atin nang perpekto. Ang Paghuhukom na ito ay magkakaroon ng awa, pagpapagaling, at pagmamahal (tingnan sa Apocalipsis 21:4).

Dahil iba-iba ang ating mga gawa at hangarin, may iba’t ibang kaharian o antas ng kaluwalhatian sa langit. Ang pinakamataas na kaharian, kung saan naroon ang Diyos, ay tinatawag na kahariang selestiyal, na sinusundan ng mga kahariang terestriyal at telestiyal. Ikinukumpara ng Biblia ang ating walang-hanggang gantimpala sa isa sa tatlong kahariang ito sa kaluwalhatian ng araw, buwan, at mga bituin. Pero bawat isa ay higit pa sa anumang uri ng kaligayahang posible nating maranasan dito sa lupa.

Ang pinakamahalagang mithiin ng Diyos ay tulungan ang lahat ng Kanyang anak na makabalik sa piling Niya sa kahariang selestiyal kasama ang ating pamilya. Subalit ang ating mga pagpapasiya rito at ngayon ang huhubog sa kung saan tayo mapupunta sa kawalang-hanggan. Kailangang maniwala tayo kay Jesucristo, magsisi sa ating mga kasalanan, mabinyagan sa Kanyang pangalan, at matanggap ang kaloob na Espiritu Santo. Kailangan din nating sundin ang mga kautusan habang tayo ay nabubuhay—at magsisi kapag nagkulang tayo.

Mga miyembro ng kongregasyon ng simbahan
Halina’t sumamba kasama namin
Humanap ng Simbahang Malapit sa Iyo

Ang kaligtasan ay posible dahil kay Jesucristo.

Hindi magiging posible ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang kaligtasan mula sa ating mga kasalanan kung wala si Jesucristo. Nagdusa Siya para sa ating mga kasalanan upang kapag humingi tayo ng tawad sa panalangin at nagsikap tayong magbago, maaari tayong maging malinis. Namatay rin Siya sa krus at bumangon mula sa mga patay. Ang pangingibabaw ng kapangyarihan ni Jesus sa kamatayan ay nangangahulugan na lahat ay mabubuhay ring mag-uli, naniniwala man sila sa Kanya o hindi. Dahil kay Jesus, hindi sa kamatayan nagwawakas ang lahat.

Nakaupo si Cristo sa tabi ng isang lalaki

“Iyon ay hindi madadalumat, imposible, hindi maaarok, wala pang nakakagawa; kaisa-isang gawang nagpabago sa kasaysayan.” (1:48)

Ang Aklat ni Mormon ay nagbibigay ng karagdagang kaunawaan at nagtuturo tungkol sa tungkulin ni Jesucristo sa plano ng Ama sa Langit para sa atin. Sa pagbasa sa Aklat ni Mormon at pagdarasal sa Diyos, malalaman mo ang tungkol sa katotohanan ng plano ng Diyos.

Batang babaeng nagbabasa ng Aklat ni Mormon
Humingi ng libreng kopya ng Aklat ni Mormon
Umorder Ngayon

Mga Karaniwang Tanong

Maraming tanong ang mga tao tungkol sa “mga Mormon,” o kung tatawagin sa paraang mas magalang, mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Mag-klik dito para makita ang buong listahan.