Pagiging Mas Malapit sa Diyos

Siya ang ating Ama. Nilikha Niya ang mundong ito at tayong lahat. Kilala at mahal ka Niya.

Maalalahaning lalaki

Ang Diyos ang ating Ama sa Langit

Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil nananahan Siya sa langit, madalas nating tinatawag ang Diyos na Ama sa Langit. Sa Kanyang mga mata, tayo ay pantay-pantay at nararapat na mahalin at maging masaya. Dahil alam ng Diyos ang lahat, nauunawaan Niya ang bawat isa sa atin. Alam Niya ang ating personal na mga kakayahan, kahinaan, inaasam, at pangamba. Ang ating mapagmahal na Ama sa Langit ay mapagpasensiya at mapagpatawad. Sinuman tayo o anuman ang ating nagawa, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya upang matulungan Niya tayo. Sa paglapit natin sa kanya, mararanasan natin ang mas higit pang kaligayahan sa ating buhay.

Mga sister missionary na kausap ang isang lalaki
Gusto naming makipagkita sa iyo para pag-usapan pa ang tungkol sa Diyos
Makipagkita sa mga Missionary

Binabasbasan tayo ng Diyos sa napakaraming paraan

May patunay ng pagmamahal ng Diyos sa paligid natin. Matututuhan nating kilalanin ang kamay ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Palagi tayong binibiyayaan ng Diyos, malaki man o maliit. Binigay Niya sa atin ang ating buhay, ating mga talento, at itong magadang mundo. Naglalagay din Siya ng mga tao sa ating buhay dahil alam Niya na kakailanganin natin sila para sa suporta, pagmamahal, at kaligayahan. Habang nadarama natin ang pagmamahal na iyon mula sa mga kaibigan, pamilya, o kahit sa mga estranghero, malalaman natin kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal mula sa Diyos.

Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin ay ang Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan Niya, mapapatawad tayo at makababalik upang manahan kasama ng ating Ama sa Langit.

Pinapagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag

Makakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin

Gaya ng paglapit natin sa ating mga magulang para humingi ng payo, maaari tayong lumapit sa Diyos para sa ating mga alalahanin, tanong, at pasasalamat. Pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin mo at sasagot Siya. Isa sa mga paraan na kinakausap Niya tayo ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang Espiritu ay tumutulong sa atin na makaramdam ng kapayapaan, sigla, kapanatagan, at katiyakan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, malalaman natin na mahal tayo ng Diyos.

Pagsesentro ng Ating Buhay kay Jesucristo

Itinuro ni Jesus na ang Diyos, ang ating Ama sa Langit, ay nariyan para sa atin kapag lumapit tayo sa Kanya. Habang pinagtitibay natin ang ating ugnayan sa Diyos, magagamit natin ang Kanyang kapangyarihan upang tulungan tayong mapagtagumpayan ang ating mga hamon. Mauumpisahan mo ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal sa Kanya, pagbabasa sa Kanyang salita, pagsisimba, at paglilingkod sa iba.

Kongregasyon ng mga miyembro ng Simbahan
Maglalaan kami ng upuan para sa iyo
Humanap ng Simbahang Malapit sa Inyo

Mga Karaniwang Tanong